MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila nagradne igre Lucky Spin

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) koje zastupa direktor Samed Hadžiaganović i prokurist Milan Krnić, dana 27.3.2018 donijelo je:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Lucky Spin“


NAZIV, PRIPREĐIVAČ, SVRHA VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Članak 1.

(1) Naziv nagradne igre je: „Lucky Spin“
(2) Priređivač nagradne igre je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb,
OIB: 57930981912
(3) Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba Admiral Casina Dubrava, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Nagradna igra se održava od 17.04.2018. do 26.06.2018. godine.
(5) Nagradna igra se održava na području grada Zagreba, u Admiral Casinu Dubrava, Avenija Dubrava 3, 10000, Zagreb.


OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA
Članak 2.

(1) Pravila nagradne igre u daljnjem tekstu: Pravila, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača nagradne igre https://www.facebook.com/casinoadmiral/ te Web stranice http://www.casinoadmiral.hr/ prije početka priređivanja igre.

UVJETI SUDJELOVANJA

Članak 3.

(1) U nagradnoj igri može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja za vrijeme trajanja nagradne igre ispuni uvjete potrebne za sudjelovanje u istoj.
(2) Svaki sudionik nagradne igre svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji,supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru casina.

SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI

Članak 4.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV, radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapisa o njegovom sudjelovanju i/ili dobitniku u nagradnoj igri bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video
zapise.

ODVIJANJE NAGRADNE IGRE

Članak 5.

Nagradna igra se odvija na sljedeći način:

Nagradna igra sastoji se od 11 tjednih izvlačenja, po 6 izvlačenja u jednoj večeri (2 izvlačenja u 21:00h, 2 izvlačenja u 22:00h, 2 izvlačenja u 23:00h)
Izvlačenja se održavaju utorkom s početkom u 21:00h do 23:00h, svakih sat, na sljedeće datume:
17.04.2018, 24.04.2018, 01.05.2018, 08.05.2018, 15.05.2018, 22.05.2018, 29.05.2018, 05.06.2018, 12.06.2018, 19.06.2018, 26.06.2018
Izvlačenje nagrada se odvija po unaprijed zadanim datumima u 21:00h, 22:00h, i u 23:00h.
Nagradna igra započinje u utorak 17.04.2018. u 20:00h, a završava u utorak 26.06.2018. sa završetkom zadnjeg izvlačenja koje počinje u 23:00h.
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potreban je kupon.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi igrači koji se na navedene datume nalaze u Casinu.
Osoblje izdaje igračima pravovaljani kupon koji se sastoji od praznih polja u koja se upisuju ime i prezime i datum.
Igrači ispunjeni kupon stavljaju u bubanj iz kojeg se izvlači po dva kupona od 21.00h do 23:00h svakih sat.
Ispunjavanje kupona zaustavlja se 5 minuta prije zadnjeg izvlačenja u 23:00h.
Odabrana osoba Priređivača izvlači kupon te čita ime i prezime sudionika koji dolazi do naprave „Lucky Spin“ (koja se sastoji od cilindra i pokazivača nagrade) i jednom rukom, pomoću ručice predviđene za to, pokreće cilindar koji mora prije zaustavljanja napraviti najmanje 3 puna okretaja.
Cilindar se sastoji od 24 polja na kojima su ispisane nagrade, i to:
o Jedno polje sa iznosom od 500, koje označava promo tiket za živu igru
o Dva polja sa iznosom od 200 kn, koje označava promo tiket za živu igru
o Jedino polje sa iznosom od 100 kn, koje označava promo tiket za živu igru
o Jedino polje sa iznosom od 100 kn, koje označava promo tiket za slot aparate
o Pet polja sa iznosom od 50kn, koje označava promo tiket za slot aparate u vrijednosti 50 kn
o Pet polja sa iznosom od  50 kn, koje označava promo tiket za živu igru u vrijednosti 50 kn
o Četiri polja sa iznosom od 25 kn, koje označava promo tiket za slot aparate u vrijednosti 25 kn
o Pet polja sa iznosom od 25kn, koje označava promo tiket za živu igru u vrijednosti 25 kn
Nakon što se cilindar zaustavi, sudioniku se ovisno o polju na kojem se kolo zaustavilo uručuje nagrada 
Odabrana osoba Priređivača izvlači kupon te čita ime i prezime sudionika a sudionik koji je prozvan mora se pojaviti pred Komisijom priređivača gdje se vrši izvlačenje. Ukoliko se izvučeni sudionik ne javi u roku od 60 sekundi nastavlja se sa izvlačenjem dok se ne izvuče sudionik koji udovoljava pravilima i koji se pojavi u zadanom roku. Sudionik koji udovoljava pravilima predaje važeću osobnu iskaznicu, kako bi se prema ostalim navedenim podatcima utvrdio identitet sudionika, odnosno potvrdilo da je on vlasnik izvučenog kupona. Ukoliko je sve ispravno, sudionik ima priliku osvojiti nagradu.
Sudionik nagradne igre treba prisustvovati izvlačenju te kod sebe mora imati osobnu iskaznicu. Ukoliko dobitnik bude izvučen, nije prisutan izvlačenju, automatski se taj kupon poništava i izvlači drugi dobitnik.
Ako igrač nije prisutan na izvlačenju, a kupon sa njegovim imenom bude izvučen, druga osoba ne može u ime dobitnika iskoristiti kupon. U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača, i ako mu se kuponi nalaze u bubnju, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i svi njegovi kuponi će se smatrati nevažećim. Također, u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st.1 ovog članka biti će izvučen drugi dobitnik.
Kuponi se smatraju važećima ako su čitko popunjeni. Kuponi ne smiju biti označeni (oštećeni, prošarani itd.) ni na koji način jer se u protivnom takvi kuponi smatraju nevažećima.
Nagrada se uručuje dobitniku, upisuju se podatci o dobitniku.
Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.


NAGRADNI FOND

Članak 6.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada prema vrijednostima u tablici:

KOLIČINA VRSTA(OPIS NAGRADE) POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA CIJENA NAGRADE
54 25,00 kn promotivni tiket 25,00 kn 1,350.00 kn
60 50,00 kn promotivni tiket 50,00 kn 3,000.00 kn
12 100,00 kn promotivni tiket 100,00 kn 1,200.00 kn
12 200,00 kn promotivni tiket 200,00 kn 2,400.00 kn
6 500,00 kn promotivni tiket 500,00 kn 3,000.00 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA: 10,950.00 kn
SLOVIMA: deset tisuća devetsto pedeset kuna
SVI IZNOSI NAVEDENI U TABLICI UKLJUČUJU POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

*prema ovoj tablici uplaćujemo 5% crvenom križu (547.5 kn)

NADGLEDANJE IZVLAČENJA

Članak 7.

(1) Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu od dva djelatnika Admiral Casina.
(2) O toku dodjele nagrade vodi se evidencijaNAČIN I UVJETI IZVLAČENJA

Članak 8.

(1) Tijekom izvlačenja svaki sudionik nagradne igre može biti izvučen samo jednom u danu izvlačenja. Ukoliko bi ista osoba bila izvučena ponovno, nakon što je već imala priliku osvojiti nagradu u istom danu izvlačenja automatski gubi pravo na igru te Priređivač nastavlja sa izvlačenjem dok ne izvuče kupon sudionika koji u tom danu izvlačenja nije imao priliku osvojiti nagradu.
(2) Dobitnik/ca se, na zahtjev Priređivača, mora identificirati važećom osobnom ispravom.
(3) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagrade prema Dobitniku.
(4) U slučaju da su u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo osoba.PREKID NAGRADNE IGRE

Članak 9.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje  Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu nagradne igre biti će obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača nagrade igre
https://www.facebook.com/casinoadmiral/ te Web stranice
http://www.casinoadmiral.hr.OSTALE ODREDBE

Članak 10.

Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost.

Članak 11.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa


Članak 12.

U slučaju spora između igrača i Priređivača ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.